NL FR
Nieuws
TRANSPORTBEDRIJVEN
Sinds 2014 worden alle commerciële transportbedrijven die levende varkens naar en tussen Certus-bedrijven vervoeren, administratief gecontroleerd door middel van de verplichte registratie bij Belpork vzw. Eind 2016 gaat Belpork een stap verder. Alle transportbedrijven actief in het Certus-transport zullen vanaf dan, naar analogie met de producenten, slachthuizen en uitsnijderijen, worden onderworpen aan regelmatige inspecties op het terrein en zullen een certificaat moeten behalen. In het kader daarvan werd een Certus-kwaliteitshandboek Transport ontwikkeld. Daarin worden alle normen beschreven waaraan een Certus-transporteur moet voldoen om een Certus-certificaat Transport te behalen.

Eind 2016 wordt een overgangsperiode voorzien waarin alle transportbedrijven die actief zijn in het Certus-transport zich kunnen aansluiten om een certificaat te behalen. Vanaf 2017 zullen voor het vervoer van biggen naar en tussen Certus-producenten en Certus-vleesvarkens naar Certus-slachthuizen uitsluitend transportbedrijven toegelaten worden die geregistreerd zijn bij Belpork vzw en beschikken over een geldig certificaat.

Deze nieuwe regeling geldt enkel voor commerciële transportbedrijven. Veehouders die zelf hun dieren vervoeren, moeten niet over een certificaat beschikken. Eigen vervoer van dieren moet wel gemeld worden aan het secretariaat van Belpork (email, fax, post) en moet te allen tijde gebeuren conform de in de sectorgids G040-C beschreven normen.
Hoe kan ik mij aansluiten bij het Certus-label?
1. Aanvraag indienen bij Belpork vzw

U vult het aansluitingsformulier in en bezorgt het samen met een kopie van onderstaande documenten aan het secretariaat van Belpork vzw via email, post of fax.

  • Vergunning voor vervoerders (= toelating FAVV van transportfirma, uitgereikt door de PCE);
  • Getuigschriften vakbekwaamheid voor elke chauffeur/actieve bijrijder die actief is in het Certus-varkenstransport;
  • Ingevuld formulier 'Registratie wegvervoer' voor elk vervoermiddel waarmee varkens getransporteerd worden.
Het aansluitingsformulier en deze drie types documenten vormen samen de aanvraag.

Op het aansluitingsformulier kan u de controle-instelling (OCI) van uw keuze aanduiden. De controle-instellingen bevoegd voor de controle op het Certus-kwaliteitshandboek Transport vindt u op de Certus-website onder 'controle-instellingen'.


2. Betaling toetredings- en auditkost

Wanneer Belpork een geldige aanvraag ontvangt, wordt de controle-instelling op de hoogte gebracht. De controle-instelling zendt u een factuur voor de betaling van de toetredings- en controle-kost.


3. Toetredingscontrole

Binnen de maand na ontvangst van de aanvraag en de betaling van de kosten neemt de controle-instelling contact met u op om een controle in te plannen. Tijdens deze inspectie worden de normen van het Certus-kwaliteitshandboek Transport gecontroleerd.


4. Certus-erkenning

De certificatiebeslissing wordt genomen ten laatste 3 maanden na het uitvoeren van de toetredingscontrole. Bij een gunstig resultaat wordt u erkend. U ontvangt een schriftelijke bevestiging en een erkenningsattest dat drie jaar geldig is. Vanaf nu kan u Certus-transporten uitvoeren.
Aan welke normen moet ik voldoen?
Alle normen waaraan u als transportbedrijf moet voldoen, kan u terugvinden in het Certus-kwaliteitshandboek en intern reglement voor transportbedrijven.
Controle en sancties
Eens u als Certus-transporteur erkend bent, ontvangt u op de maatschappelijke zetel om de drie jaar een periodieke controle. Binnen deze periode wordt u ook minstens eenmaal onaangekondigd gecontroleerd tijdens een Certus-transport. De controles worden uitgevoerd door de controle-instelling die u heeft aangeduid op uw aansluitingsformulier.

Tijdens de controle maakt de OCI gebruik van de Certus-checklijst Transport. Overloop de normen op de checklijst goed alvorens de OCI langskomt op uw bedrijf voor het uitvoeren van een audit. Een afwijking van de norm kan leiden tot een uitsluiting, bijkomende controle of het verplicht nemen van corrigerende maatregelen.
      
Welke gegevens en documenten moet ik tijdens mijn erkenning melden aan Belpork vzw?
Belpork vzw moet voor uw bedrijf steeds over de meest actuele gegevens beschikken. Wanneer de nodige documenten en actuele gegevens niet beschikbaar zijn bij Belpork, kan dit grote gevolgen hebben. Wanneer bijvoorbeeld een nieuwe chauffeur wordt aangeworven maar het getuigschrift vakbekwaamheid voor deze chauffeur niet wordt doorgezonden, dan is deze chauffeur niet geldig geregistreerd bij Belpork. Bij aankomst in het Certus-slachthuis zal deze chauffeur niet aanvaard worden met als gevolg dat het slachthuis de Certus-varkens kan weigeren voor de slacht onder het Certus-label, in het nadeel van de producent. Hetzelfde geldt wanneer een vervoermiddel wordt gebruik voor Certus-transport waarvoor geen volledig en correct ingevuld formulier ‘registratie wegvervoer’ werd doorgestuurd naar Belpork. Wanneer tijdens een controle blijkt dat Certus-transport wordt uitgevoerd door een chauffeur of met een vervoermiddel waarvoor niet de nodige gegevens of documenten geregistreerd zijn bij Belpork, kan dit leiden tot verlies van de Certus-erkenning van het transportbedrijf.

Meld daarom steeds elke wijziging aan Belpork met betrekking tot:

  • de maatschappelijke zetel
  • de toelating als transportbedrijf
  • de transportmiddelen voor vervoer van varkens (vergeet het formulier ‘Registratie wegvervoer’ niet)
  • chauffeurs actief in het Certus-transport (vergeet het getuigschrift vakbekwaamheid niet)
Kan ik tijdens mijn erkenning veranderen van controle-instelling (OCI)?
Tijdens uw erkenning kan u ervoor kiezen om te veranderen van controle-instelling. U dient dit schriftelijk te melden aan het secretariaat van Belpork vzw (email, post of fax). Belpork zal de OCI hiervan op de hoogte stellen.

De nieuw gekozen OCI zal contact met u opnemen om een controle in te plannen. Er wordt in dat geval geen toetredingskost aangerekend. De controlekosten worden wel doorgerekend. In deze controlekost is de kost voor zowel de initiële/periodieke als de onaangekondigde audit inbegrepen. Indien door de vorige OCI nog geen onaangekondigde audit werd uitgevoerd op uw bedrijf betaalt u dus opnieuw voor beide controles terwijl u nog geen onaangekondigde controle ontving. Het is daarom aan te raden pas te veranderen van OCI nadat u een Initiële/periodieke én onaangekondigde audit heeft gekregen. Bij een gunstige beoordeling van de controle door de nieuw gekozen OCI, wordt u erkend en ontvangt u een nieuw certificaat dat drie jaar geldig is. 
Kan ik mijn erkenning opzeggen?
U kan uw erkenning opzeggen door dit schriftelijk te melden aan het secretariaat van Belpork vzw (email, post of fax). Een opzegging moet ten laatste drie maand voor het vervallen van het lopende Certus-certificaat gebeuren. Belpork zal het transportbedrijf annuleren op de dag van ontvangst van de opzegging. Belpork brengt u via aangetekend schrijven op de hoogte van de annulatie.
Ik heb een buitenlands certificaat voor transport, kan ik deelnemen aan het Certus-transport?