NL FR
Nieuws
Persbericht naar aanleiding van de Antibiotics Awareness Week (Belpork)
Belpork nog steeds voortrekker in de registratie en monitoring van het antibioticagebruik in de varkenssector
Het AB Register, het monitoringprogramma voor het antibioticagebruik in de varkenshouderij, bestaat ruim anderhalf jaar. Het project ontstond begin 2014 in de schoot van Belpork vzw en geeft iedere deelnemer meer inzicht in zijn antibioticagebruik. Daarnaast wordt het antibioticagebruik van elke individuele varkenshouder gesitueerd tegenover dat van alle andere deelnemers (benchmark).

Ook in 2016 blijft Belpork verder pionieren met o.a. een benchmark van de dierenartsen, een uitbreiding naar alle varkenshouders en een gerichte aanpak van de grootverbruikers binnen het Certus-lastenboek. Ook de uitbreidingsmogelijkheid naar de pluimveesector is onderzocht. Belpork draagt met het project AB Register en via het nemen van autoregulerende maatregelen bij tot een daling van het antibioticagebruik in de varkenshouderij.
AB-Registratie in stijgende lijn  

Momenteel wordt het antibioticagebruik geregistreerd op ruim 3.300 varkensbedrijven in België. Deze staan garant voor 66% van het totaal aantal varkensbedrijven en 75% van de totale vleesvarkensstapel. Elke varkenshouder die aangesloten is bij het Certus-kwaliteitssysteem, CodiplanPlus Varken en/of Colruyt neemt automatisch deel aan het monitoringprogramma via het lastenboek waaraan hij voldoet. Ruim 249 verschaffers – voornamelijk dierenartsenpraktijken, maar ook mengvoederfabrikanten en apothekers – registreren maandelijks de verschafte antibiotica in de online webapplicatie.

In december 2014 werden de verzamelde gegevens voor het eerst geanalyseerd en werd een bedrijfsrapport uitgegeven voor de eerste jaarhelft van 2014. In juni 2015 volgde een tweede rapport voor het volledige jaar 2014. In december 2015 volgt een derde bedrijfsrapport voor de periode januari tot en met juni 2015. Men zal vanaf dan ook de evolutie op het eigen bedrijf ten opzichte van de evolutie op de andere bedrijven kunnen zien. Tot slot voorziet Belpork in 2016 de opstart van de rapportering voor dierenartsen. Naar analogie met de varkenshouders zullen ook zij ten opzichte van elkaar gebenchmarkt worden, in hun geval op het gebied van voorschrijfgedrag van antibiotica. Voor zowel de rapportering op niveau van de primaire producenten als op niveau van de dierenartsen heeft Belpork een dienstverleningscontract afgesloten met de wetenschappelijke eenheid data-analyse binnen AMCRA, het Belgisch kenniscentrum inzake antibioticagebruik en –resistentie bij dieren.

In 2016 gaan we nog een stap verder en wordt het AB Register op een aantal vlakken uitgebreid. De relatie tussen varkenshouder en bedrijfsbegeleidende dierenarts wordt versterkt door de automatische overdracht van analyserapporten tussen beiden. Het systeem zal eveneens toegankelijk gemaakt worden voor varkenshouders die niet deelnemen aan een kwaliteitssysteem zodat ook zij op vrijwillige basis kunnen deelnemen aan de monitoring. Parallel wordt gewerkt aan een voorstel om het AB Register ook voor pluimveebedrijven open te stellen. . Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat landbouwers in de toekomst beroep zullen kunnen doen op dit systeem om hun gegevens automatisch over te maken aan de overheid (SANITEL-MED) van zodra de registratie van antibiotica bij wet wordt verplicht. Dubbele input wordt op deze manier vermeden.


Belpork implementeert bijkomende autoregulerende maatregelen

Op 1 januari 2016 treedt een update van het Certus-lastenboek in voege. De strijd tegen antibioticaresistentie blijft hierbij een prioriteit. Belpork vzw heeft daarom beslist om een aantal bijkomende autoregulerende maatregelen te implementeren.

Voorschriften voor met antibiotica gemedicineerde voeders, alsook alle verschaffingen van antibacteriële middelen voor de voorraad op het Certus-bedrijf, kunnen enkel nog worden voorgeschreven door de bedrijfsbegeleidende dierenarts of zijn plaatsvervanger. Grootgebruikers worden verplicht tot het nemen van maatregelen die het antibioticagebruik kunnen doen terugdringen en het gebruik van producten uit de “categorie rood”, volgens de AMCRA kleurcodes, kan enkel nog onder strikte voorwaarden.