NL FR
Nieuws
Persbericht naar aanleiding van de Antibiotics Awareness Week (AMCRA)
Naar jaarlijkse gewoonte wordt 18 november aangegrepen als Europese ‘Antibiotic Awareness Day’, een dag waarop initiatieven in de kijker worden geplaatst met als doel de problematiek rond antibioticaresistentie aan te pakken. Deze dag wordt voor het eerst ook gekaderd in de ‘week voor bewustwording rond antibiotica’, een initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) [1], waaraan ook de Wereld Dierengezondheidsorganisatie (OIE) [2] actief deelneemt.

In het 5de ESVAC rapport [3] over de verkoopcijfers van antibiotica bij dieren in 26 Europese landen zakt België voor 2013 van de 6de naar de 7de plaats op de ranglijst. Het kenniscentrum “Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals” (AMCRA) wordt door het Europees Geneesmiddelen Agentschap EMA aangewezen als de drijvende kracht achter de daling in de antibioticaverkoop in België tussen 2011 en 2013.De BelVetSAC rapportering over de nationale verkoopscijfers van antibiotica bij dieren toonde voor 2014 echter opnieuw een lichte stijging van 1,1% uitgedrukt in mg per kg biomassa. AMCRA neemt de recente stagnatie van de dalende trend dan ook ernstig en roept op tot blijvende aandacht voor de strijd tegen antibioticaresistentie bij mens en dier.

In 2014 werd door de partners van AMCRA het Visie 2020 plan ontwikkeld, het plan dat de krijtlijnen vastlegt van het beleid met betrekking tot antibioticagebruik en –resistentie bij dieren in België (50% minder antibioticumgebruik bij dieren tegen 2020, 75% minder van de meest kritisch belangrijke antibiotica tegen 2020, 50% minder met antibiotica gemedicineerde voeders tegen 2017).

Om de doelstellingen vastgelegd in Visie 2020 te kunnen bereiken, werd in 2015 hard gewerkt aan de concretisering van de verschillende actiepunten. Het datacollectiesysteem AB Register voor de varkenshouderij, opgericht door Belpork vzw voor Certus en operationeel sedert januari 2014, kende in 2015 een verdere uitbreiding en omvat nu reeds 75% van de Belgische varkensstapel. Een rapport voor de individuele varkenshouder, die melding maakt van het antibioticagebruik op bedrijfsniveau, laat toe om het gebruik van elke varkenshouder te situeren ten aanzien van zijn collega-varkenshouders en op te volgen in de tijd. Ook de sectoren ‘pluimvee’ en ‘vleeskalveren’ stellen alles in het werk om te voldoen aan de vanaf 2016 verplichte registratie van het antibioticagebruik.

De mengvoederindustrie heeft haar regels aangescherpt door vanaf oktober van dit jaar geen voorschriften meer te aanvaarden voor de productie van met antibiotica gemedicineerde voeders voor vleesvarkens ouder dan 15 weken. Ook voor 2016 voorziet de mengvoederindustrie extra maatregelen om de 50% reductie tegen 2017 te kunnen halen. Zo zullen vanaf januari 2016 enkel nog voorschriften opgesteld door de bedrijfsbegeleidende dierenarts aanvaard worden.

Via een aparte clausule in de Code der Plichtenleer (Artikel 33 bis) spoort de Orde der Dierenartsen haar leden aan antibiotica op een onderbouwde manier in te zetten en mits begeleidend advies naar de verantwoordelijke voor de dieren. Hierbij dienen ook de aanbevelingen van de Wereld-dierengezondheidsorganisatie aangaande de meest kritisch belangrijke antibiotica gerespecteerd te worden.

De formularia die door AMCRA worden aangeboden als ondersteunende tool voor dierenartsen, zullen vanaf 2016 in een nieuw jasje worden gehuld. Ze zullen beschikbaar worden gesteld onder de vorm van een mobiele website om de verspreiding en toegankelijkheid van de informatie voor de praktiserende dierenarts te optimaliseren.
AMCRA juicht ook de initiatieven van de overheid toe met betrekking tot de herziening van de wetgeving op basis van de AMCRA aanbevelingen. Deze omvatten de verplichting tot datacollectie, de afschaffing van de risicoperiode voor registratie van geneesmiddelen en de verankering van de gebruiksvoorwaarden voor de meest kritisch belangrijke antibiotica voor gezondheid van mens en dier op basis van de AMCRA kleurcodes.

Op deze “Europese antibioticadag” wenst AMCRA de inzet van al haar partners om een duurzaam veterinair antibioticabeleid in België te verwezenlijken, te benadrukken. Gelijkwaardige en gedeelde inspanningen van alle betrokken partijen, gepaard met een breedschalige sensibilisatie van de verschillende actoren en controles op de naleving van autoregulerende maatregelen en regelgeving, zullen blijvend noodzakelijk zijn om de maatschappelijk belangrijke opdracht van AMCRA waar te maken.