NL FR
Nieuws
Gebruiksvoorwaarden
  • Deze website wordt beheerd door Belpork vzw, een vereniging zonder winstoogmerk met tot doel de bevordering van de consumptie en de ondersteuning van het imago van varkensvlees en varkensvleesproducten, via het beheren, coördineren en certificeren van IKB-projecten en kwaliteitslabels. Belpork vzw is gevestigd te Brussel aan de Koning Albert II laan 35 bus 54. De website http://www.certus-info.be is vrij en gratis toegankelijk voor iedereen. De bezoeker neemt kennis van deze gebruiksvoorwaarden en gaat ermee akkoord. Indien de bezoeker er niet akkoord mee gaat verlaat hij / zij nu op eigen initiatief de site.

  • Belpork vzw mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Belpork vzw is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

  • Belpork vzw behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Belpork vzw de toegang tot de webpagina monitoren.

  • Belpork vzw stelt de gegevens op de site uitsluitend ter beschikking voor informatieve doeleinden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

  • Eventuele rechten van derden dienen ten allen tijde gerespecteerd te worden. Het gebruik van de in de site opgenomen gegevens kan geen aanleiding geven tot enig verhaal tegen Belpork vzw. U zal Belpork vzw en diens werknemers beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

  • Belpork vzw tracht de informatie op deze site voortdurend juist en actueel te houden en is voor een deel van de basisgegevens afhankelijk van derden. Daarom kan Belpork vzw in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten, onvolledigheden of onnauwkeurigheden die zich zouden voordoen, noch voor verouderde gegevens.

  • Op eenvoudig verzoek van wie hiertoe enig wettelijk belang kan aantonen, zullen in voorkomend geval zo spoedig mogelijk de nodige aanvullingen of correcties aangebracht worden.

  • Belpork vzw kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van deze site of de erin opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard ook. Dergelijke verbinding naar andere, externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt in tegenover de inhoud of het bestaan ervan.

  • De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website of door derden geplaatst. Dit betekent niet automatisch dat Belpork vzw verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. Ook voor bijdragen, geplaatst door derden kan Belpork vzw niet verantwoordelijk gehouden worden. Gebruik hiervan is steeds op eigen risico. Alleen het Belgisch recht is van toepassing op geschillen in verband met deze website. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd voor de behandeling van eventuele geschillen.