NL FR
Nieuws
Uitsnijderij
Als derde schakel in de productieketen zorgt de uitsnijderij voor de versnijding van de Certus-karkassen. Door het hanteren van de strenge normen uit het lastenboek helpen ze de kwaliteit van het Certus-varkensvlees te bewaren tijdens het versnijdingsproces.
Momenteel telt Certus 25 erkende uitsnijderijen.
Hoe kan ik mij aansluiten bij het Certus-label?

1. Aansluiting bij groepering


U vult het aansluitingsformulier in en bezorgt het aan de desbetreffende groepering.


2. Aanmelding bij Belpork vzw


Het secretariaat van Belpork vzw ontvangt het aansluitingsformulier van de groepering. Belpork rekent de toetredingskost door aan de groepering.


3. Betaling toetredingskost


Belpork vzw ontvangt de betaling van de toetredingskost van de groepering. De inspectie-instelling wordt op de hoogte gebracht voor het uitvoeren van een toetredingscontrole. U ontvangt een login, paswoord en handleiding voor de webtoepassing TRACY en 50 noodleveringsbonnen.


4. Toetredingscontrole


De inspectie-instelling neemt contact op om een audit in te plannen. Tijdens de controle worden de normen van het lastenboek gecontroleerd.


5. Certus-erkenning


De certificatiebeslissing wordt genomen ten laatste 1 maand na het uitvoeren van de toetredingscontrole. Bij een gunstig resultaat wordt u erkend.

U ontvangt een schriftelijke bevestiging en een erkenningsattest.

Eens u als Certus-uitsnijderij erkend bent, kan u Certus-karkassen versnijden. Alvorens een uitsnijderij Certus-karkassen kan aankopen in een erkend Certus-slachthuis en versnijden onder het Certus-label, moeten zowel de uitsnijderij als het slachthuis aangesloten zijn bij dezelfde groepering.

De verkochte Certus-karkassen moeten voorzien zijn van een certificaat. Zoniet kunnen de karkassen niet onder Certus versneden worden. Enkel het Certus-logo op de karkassen is dus niet voldoende.

Na de versnijding maakt de uitsnijderij een leveringsbon aan waarop de deelstukken die verder onder Certus gecommercialiseerd worden, vermeld staan. Deze leveringsbon vergezelt het vlees naar de begunstigde (verkooppunt, vleeswarenfirma, Duitsland). Deelstukken die niet vergezeld zijn van een leveringsbon, kunnen niet onder Certus gecommercialiseerd worden.

Leveringsbonnen worden digitaal aangemaakt in het online traceringsysteem TRACY. De werking van Tracy wordt verder toegelicht in de handleiding.

Aan welke normen moet ik voldoen?

Alle normen waaraan u als Certus-uitsnijderij moet voldoen, kan u terugvinden in het lastenboek en intern reglement.


Op niveau van uitsnijderijen wordt het FebevPLUS-certificaat geïntroduceerd als basiseis om een Certus-certificaat te behalen. Febev treedt op als beheerder van dit lastenboek.

Daarenboven wordt het Certus-bemonsteringsplan opgenomen in het Nationaal Monitoringsplan van Febev. In dit kader wordt er geen staalname meer voorzien van de slachthuizen tijdens de Certus-audit. De staalname wordt rechtsreeks via de labo's georganiseerd.

Controles en sancties

Eens u als Certus-uitsnijderij erkend bent, ontvangt u jaarlijks een verlengingsaudit door één van de door Belpork vzw erkende OCI's. Deze audit wordt bij voorkeur ingepland in combinatie met de controle op ACS en FebevPLUS.

Bijkomend worden onaangekondigde audits uitgevoerd door erkende experten aangesteld door Belpork vzw. Deze audits kunnen zowel betrekking hebben op de Certus-eisen als op de eisen voor ACS en FebevPLUS.

Tijdens de controle maakt de OCI gebruik van de Certus-checklijst. Overloop de normen op de checklijst goed alvorens de OCI langskomt voor het uitvoeren van een audit. Een afwijking van de norm kan leiden tot een uitsluiting, bijkomende controle of het verplicht nemen van corrigerende maatregelen.

Hieronder zetten we de mogelijke overtredingen die kunnen optreden tijdens een controle op een rij:


1. Vaststelling KO-criteria


Bij vaststelling van een KO wordt de deelnemer uitgesloten uit het Certus-kwaliteitssysteem. Het certificaat wordt onmiddellijk ingetrokken. De deelnemer kan daarna opnieuw zijn kandidatuur stellen voor het Certus-kwaliteitssyteem.


2. Vaststelling A non-conformiteit


Bij vaststelling van een A non-conformiteit dient de deelnemer corrigerende maatregelen te nemen. Deze maatregelen moeten worden gemeld aan de certificatie-instelling en moeten worden toegepast binnen een termijn die niet langer dan drie maanden mag zijn bij een initiële audit en één maand bij alle andere audittypes.


Indien de corrigerende maatregelen niet kunnen aangetoond worden via nazending is een corrigerende maatregel-audit binnen de vooropgestelde termijn noodzakelijk (zie intern reglement pag. 17).


3. Vaststelling B non-conformiteit


Bij vaststelling van een B non-conformiteit, moet de deelnemer een actieplan opstellen. De deelnemer moet dit plan binnen een termijn van 6 maanden toepassen. De controle op de toepassing gebeurt tijdens de eerstvolgende audit.


4. Vaststelling C non-conformiteit


Het betreft hier een aanbeveling. Het niet voldoen aan voorwaarden met C-criteria staat een certificatie niet in de weg, maar er wordt wel op aangedrongen dat de deelnemer probeert zo snel mogelijk aan deze voorwaarde(n) te voldoen.