NL FR
Nieuws
Slachthuis
Het slachthuis vormt de volgende schakel in de productieketen. Door de manier van slachten, het respecteren van de rustperiode, het vermijden van stress bij de varkens, … dragen zij bij tot de productie van kwaliteitsvol varkensvlees.
Momenteel zijn er 12 erkende Certus-slachthuizen.
Hoe kan ik mij aansluiten bij het Certus-label?

1. Aansluiting bij groepering


U vult het aansluitingsformulier in en bezorgt het aan de desbetreffende groepering.


2. Aanmelding bij Belpork vzw


Het secretariaat van Belpork vzw ontvangt het aansluitingsformulier van de groepering. Belpork rekent de toetredingskost door aan de groepering.


3. Betaling toetredingskost


Belpork vzw ontvangt de betaling van de toetredingskost van de groepering. De inspectie-instelling wordt op de hoogte gebracht voor het uitvoeren van een toetredingscontrole. U ontvangt een login, paswoord en handleiding voor de webtoepassing TRACY en 50 noodcertificaten.


4. Toetredingscontrole


De inspectie-instelling neemt contact op om een audit in te plannen. Tijdens de controle worden de normen van het lastenboek gecontroleerd.


5. Certus-erkenning


De certificatiebeslissing wordt genomen ten laatste 1 maand na het uitvoeren van de toetredingscontrole. Bij een gunstig resultaat wordt u erkend.

U ontvangt een schriftelijke bevestiging en een erkenningsattest.

Eens u erkend bent als Certus-slachthuis kunnen varkens onder het Certus-label geslacht worden. Alvorens een erkende varkensproducent zijn Certus-varkens kan leveren aan uw slachthuis, moeten zowel de producent als het slachthuis aangesloten zijn bij dezelfde groepering.

De Certus-varkens moeten bij aankomst in het slachthuis geklopt zijn met het Certus-logo met klopcode en vergezeld zijn van een officiële Certus-vertrekfiche. Enkel en alleen als aan deze voorwaarden voldaan is, mogen varkens onder het Certus-label geslacht worden.

Na het slachten wordt een officieel certificaat opgemaakt. Enkel de karkassen die vermeld zijn op het certificaat mogen als Certus-karkassen verkocht worden aan de volgende schakel (uitsnijderij, Duitsland) in de Certus-productieketen. Certus-karkassen zonder certificaat kunnen niet gecommercialiseerd worden onder Certus.

Voor het opmaken van certificaten kan u beroep doen op het online traceringsysteem TRACY. De werking van Tracy wordt verder toegelicht in de handleiding.

Aan welke normen moet ik voldoen?

Alle normen waaraan u als Certus-slachthuis dient aan te voldoen, kan u terugvinden in het lastenboek en intern reglement.


Op niveau van slachthuizen wordt het FebevPLUS-certificaat geïntroduceerd als basiseis om een Certus-certificaat te behalen. Febev treedt op als beheerder van dit lastenboek.

Daarenboven wordt het Certus-bemonsteringsplan opgenomen in het Nationaal Monitoringsplan van Febev. In dit kader wordt er geen staalname meer voorzien van de slachthuizen tijdens de Certus-audit. De staalname wordt rechtsreeks via de labo's georganiseerd.


Controles en sancties

Eens u als Certus-slachthuis erkend bent, ontvangt u jaarlijks een verlengingsaudit door één van de door Belpork vzw erkende OCI's. Deze audit wordt bij voorkeur ingepland in combinatie met de controle op ACS en FebevPLUS.

Bijkomend worden onaangekondigde audits uitgevoerd door erkende experten aangesteld door Belpork vzw. Deze audits kunnen zowel betrekking hebben op de Certus-eisen als op de eisen voor ACS en FebevPLUS.

Tijdens de controle maakt de OCI gebruik van de Certus-checklijst. Overloop de normen op de checklijst goed alvorens de OCI langskomt voor het uitvoeren van een audit. Een afwijking van de norm kan leiden tot een uitsluiting, bijkomende controle of het verplicht nemen van corrigerende maatregelen.

Hieronder zetten we de mogelijke overtredingen die kunnen optreden tijdens een controle op een rij:


1. Vaststelling KO-criteria


Bij vaststelling van een KO wordt de deelnemer uitgesloten uit het Certus-kwaliteitssysteem. Het certificaat wordt onmiddellijk ingetrokken. De deelnemer kan daarna opnieuw zijn kandidatuur stellen voor het Certus-kwaliteitssyteem.


2. Vaststelling A non-conformiteit


Bij vaststelling van een A non-conformiteit dient de deelnemer corrigerende maatregelen te nemen. Deze maatregelen moeten worden gemeld aan de certificatie-instelling en moeten worden toegepast binnen een termijn die niet langer dan drie maanden mag zijn bij een initiële audit en één maand bij alle andere audittypes.


Indien de corrigerende maatregelen niet kunnen aangetoond worden via nazending is een corrigerende maatregel-audit binnen de vooropgestelde termijn noodzakelijk (zie intern reglement pag. 17).


3. Vaststelling B non-conformiteit


Bij vaststelling van een B non-conformiteit, moet de deelnemer een actieplan opstellen. De deelnemer moet dit plan binnen een termijn van 6 maanden toepassen. De controle op de toepassing gebeurt tijdens de eerstvolgende audit.


4. Vaststelling C non-conformiteit


Het betreft hier een aanbeveling. Het niet voldoen aan voorwaarden met C-criteria staat een certificatie niet in de weg, maar er wordt wel op aangedrongen dat de deelnemer probeert zo snel mogelijk aan deze voorwaarde(n) te voldoen.