NL FR
Nieuws
Producent

De varkenshouders spelen een cruciale rol in het Certus-verhaal. Door dag na dag het beste van zichzelf te geven, leggen zij de basis om een kwaliteitsvol stukje varkensvlees af te leveren.

Hoe kan ik mij aansluiten bij het Certus-label?

1. Aansluiting bij groepering


U vult het aansluitingsformulier in en bezorgt het aan de desbetreffende groepering.

NB: De groepering waarbij u zich aansluit, hangt af van het slachthuis waaraan u varkens wilt leveren! Kijk hier tot welke groepering het slachthuis van uw keuze behoort.


2. Aanmelding bij Belpork vzw


Het secretariaat van Belpork vzw ontvangt het aansluitingsformulier van de groepering. Belpork rekent de toetredingskost door aan de groepering.


3. Betaling toetredingskost


Belpork vzw ontvangt de betaling van de toetredingskost van de groepering. De inspectie-instelling wordt op de hoogte gebracht. U ontvangt een infobrief, een boekje met vertrekfiches en een login, paswoord en handleiding voor Tracy.


4. Toetredingscontrole


Binnen de maand neemt de inspectie-instelling contact met u op om een controle in te plannen. Tijdens de controle worden de normen van het lastenboek gecontroleerd en worden er DNA-stalen genomen.


5. Certus-erkenning


De certificatiebeslissing wordt genomen ten laatste 3 maanden na het uitvoeren van de toetredingscontrole. Bij een gunstig resultaat wordt u erkend. U ontvangt een schriftelijke bevestiging, een erkenningsattest en een klophamer met het Certus-logo. U kan uw varkens vanaf nu leveren onder het Certus-label.

Let op! De volledige toetredingsprocedure duurt ongeveer drie maanden vanaf het uitvoeren van de toetredingscontrole.


Nadat u als varkensproducent Certus-erkend bent, kan u zich aansluiten bij gelijk welke andere Certus-erkende groepering. Hiervoor zal geen toetredingskost meer aangerekend worden.


Let op! U kan als producent enkel Certus-varkens leveren aan een Certus-slachthuis, indien zowel het slachthuis als uzelf aangesloten zijn bij dezelfde groepering.


Eens erkend kan u varkens leveren aan een erkend Certus-slachthuis. De aangeleverde varkens moeten geklopt zijn met het Certus-logo met klopcode en vergezeld zijn van een officiële Certus-vertrekfiche (papier of digitaal).

Papieren vertrekfiches kan u bestellen bij het secretariaat van Belpork vzw. Digitale vertrekfiches kunnen aangemaakt worden via het online traceringsysteem TRACY.

Aan welke normen moet ik voldoen?

Alle normen waaraan u als varkensproducent moet voldoen, kan u terugvinden in het lastenboek en intern reglement.

Controles en sancties

Eens u als Certus-varkensproducent erkend bent, ontvangt u om de drie jaar een periodieke controle door één van de door Belpork vzw erkende OCI's. 20 % van de varkensproducenten wordt binnen deze periode onaangekondigd gecontroleerd.


De controle wordt bij voorkeur uitgevoerd in combinatie met de controle voor de Sectorgids (Autocontrole). Dit wil zeggen dat er tijdens één controlemoment twee checklists worden ingevuld en er een daling is van het aantal controles op het landbouwbedrijf.


Tijdens de controle maakt de OCI gebruik van de Certus-checklijst. Overloop de normen op de checklijst goed alvorens de OCI langskomt op uw bedrijf voor het uitvoeren van een audit. Een afwijing van de norm kan leiden tot een uitsluiting, bijkomende controle of het verplicht nemen van corrigerende maatregelen.


Hieronder zetten we de mogelijke overtredingen die kunnen optreden tijdens een controle op een rij:

1. Vaststelling KO-criteria


Bij vaststelling van een KO wordt de deelnemer uitgesloten uit het Certus-kwaliteitssysteem. Het certificaat wordt onmiddellijk ingetrokken. De deelnemer kan daarna opnieuw zijn kandidatuur stellen voor het Certus-kwaliteitssyteem.


2. Vaststelling A non-conformiteit


Bij vaststelling van een A non-conformiteit dient de deelnemer corrigerende maatregelen te nemen. Deze maatregelen moeten worden gemeld aan de certificatie-instelling en moeten worden toegepast binnen een termijn die niet langer dan drie maanden mag zijn bij een initiële audit en één maand bij alle andere audittypes.


Indien de corrigerende maatregelen niet kunnen aangetoond worden via nazending is een corrigerende maatregel-audit binnen de vooropgestelde termijn noodzakelijk (zie intern reglement pag. 17).


3. Vaststelling B non-conformiteit


Bij vaststelling van een B non-conformiteit, moet de deelnemer een actieplan opstellen. De deelnemer moet dit plan binnen een termijn van 6 maanden toepassen. De controle op de toepassing gebeurt tijdens de eerstvolgende audit.


4. Vaststelling C non-conformiteit


Het betreft hier een aanbeveling. Het niet voldoen aan voorwaarden met C-criteria staat een certificatie niet in de weg, maar er wordt wel op aangedrongen dat de deelnemer probeert zo snel mogelijk aan deze voorwaarde(n) te voldoen.

Welke documenten moet ik bijhouden?
1. Certus-certificaat, autocontrole certificaat/attest en autocontrole checklijst

Zowel het certificaat van Certus als van de autocontrole primaire productie, dat u ontvangt na een gunstige audit, dient u bij te houden en moet u steeds kunnen voorleggen tijdens de periodieke controles voor Certus.
De checklijst die u jaarlijks dient in te vullen voor de Sectorgids G 037 of G 040 en deze voor de bijkomende CodiplanPlus voorwaarden dient u eveneens gedurende drie jaar te bewaren en voor te leggen tijdens de periodieke controle. Deze checklijst kan u terugvinden op de website www.codiplan.be.

2. Bijkomende administratie voor ingevoerde biggen

Het document voor melding en registratie en het certificaat voor intracommunautaire handel binnen de Europese Gemeenschap dienen geverifieerd te worden door de bedrijfsdierenarts en dit ten laatste zeven dagen na invoer.
U dient een kopie van deze documenten te bewaren gedurende een periode van één jaar na de leveringsdatum.

3. Voederetiketten

Alle leveringsbonnen, facturen, de samenstellingsfiche en het productielot van alle aangekochte voedermiddelen moeten op het beslag chronologisch bijgehouden worden gedurende een periode van minimum één jaar.

4. Contract bedrijfsbegeleiding en diergeneesmiddelenregister

Er moet een contract voor bedrijfsbegeleiding afgesloten zijn tussen de varkensproducent en de bedrijfsbegeleidende dierenarts.
Ieder beslag dient verplicht om de twee maanden een bedrijfsbezoek te voorzien door de bedrijfsbegeleidende dierenarts. Als bewijs hiervan moet het diergeneesmiddelenregister tweemaandelijks worden afgetekend door de dierenarts.
Vanaf drie maanden voor slacht moet het gebruik van medicijnen en gemedicineerde diervoeders bij de vleesvarkens geregistreerd worden op de hiervoor wettelijk bepaalde wijze.
OPGELET! Wettelijk dient dit geregistreerd te worden vanaf twee maanden voor slacht. Het Certus-lastenboek is echter strenger en eist dit vanaf drie maanden voor slacht.

5. Ongediertebestrijdingsplan

Er moet een ongediertebestrijdingsplan aanwezig zijn op het bedrijf. Dit houdt minimaal een plattegrond in met daarop de registratie van de positie (aanduiding van de genummerde lokazen), de naam van het gebruikte product en de status (aangetast of niet) van de lokazen. De juiste opvolgingsdata moeten vermeld worden (min. 2 keer per jaar).

6. Salmonella – begeleidingsplan

Indien uw bedrijf het Salmonella-begeleidingsplan van DGZ hoeft te volgen, dient u samen met uw bedrijfsdierenarts een checklijst en een actieplan op te stellen.

7. Slacht- en keuringsgegevens en slachtlijninformatie

De slacht- en keuringsgegevens en slachtlijninformatie die u ontvangt van het slachthuis, dient u bij te houden. Met het oog op gezondheidszorg en ziektepreventie, is het belangrijk dat alle slacht- en keuringsgegevens en slachtlijninformatie op het beslag zelf aanwezig zijn en gedurende minimaal één jaar na levering op het beslag aanwezig blijven.

8. Permanente inventaris varkens

Op dit formulier moet u alle varkens noteren die in het bedrijf zijn binnengebracht, die het bedrijf verlaten hebben maar ook alle varkens die geboren of gestorven zijn op uw bedrijf.

9. Doseernauwkeurigheidstest

De installatie voor het inmengen van diergeneesmiddelen (inmengtoestel) moet jaarlijks getest worden. Een protocol voor het uitvoeren van deze test dient voorgelegd te kunnen worden. De resultaten van deze test dient u bij te houden op het beslag.

10. Registratie afgebroken naalden

Wanneer bij een behandeling een naald afbreekt, dient u het Sanitelnummer van het dier te registreren en het vleesvarken te markeren tot aan het vertrek naar het slachthuis. Deze informatie moet bij de levering van het dier doorgegeven worden aan het slachthuis.

11. Klachtenregistratie

Krijgt u als varkensproducent een klacht over de aan het slachthuis geleverde Certus-varkens? Registreer dan de klacht en geef ze bij een volgende controle door aan de inspecteur. Voorwaarde is wel dat de klacht specifiek betrekking heeft op het Certus-vlees of het Certus-kwaliteitssysteem.

Eveneens verzonden klachten aan een voorgaande schakel dienen hierop geregistreerd te worden. De klachten kunnen geregistreerd worden op het klachtenformulier of rechtstreeks op de website. Bewaar de teruggezonden bevestiging van deze klacht (op papier of digitaal) goed, deze zal worden opgevraagd tijdens de periodieke controle.

12. Test alarm- en noodverluchtingssysteem

Bij volledige automatische verluchting is alarm op GSM of een automatsich noodverluchtingssysteem per afdeling met alarm verplicht en beiden moeten minstens per opzet met een min. van 2x/jaar documentair aantoonbaar getest worden.

13. Drinkwateronderzoek

De varkensproducent laat minimaal één drinkwateronderzoek (t.h.v. drinknippel) per 3 jaar uitvoeren. In geval van niet-conforme parameters wordt hiervoor een actieplan opgesteld en wordt nadien voor deze parameters een heranalyse uitgevoerd om conformiteit aan te tonen. Voor de interne procedure zie procedure drinkwateranalyse.

14. Timer verlichting

Indien er geen natuurlijke verlichting is in de stal(len), is het gebruik van een timer verplicht (8u/dag in dag- en nachtritme).

15. Laad- en losbonnen

In het kader van de controle op het biggentransport dienen de laad- en losbonnen van de afgelopen drie jaar bewaard te worden op het varkensbedrijf.

16. Briefwisseling Belpork vzw

Alle brieven (digitaal en/of papier) in verband met erkenningen, aansluitingen, resultaten van controles, annulaties, … die u ontvangt van het Certus-certificatieteam dient u minstens twee jaar bij te houden.
NB: Veel registratiedocumenten mogen ook op computer worden bijgehouden. Tijdens de controle moet u deze wel kunnen voorleggen aan de inspecteur. Documenten die getekend dienen te zijn, moeten op de voorziene tijdstippen worden afgeprint en getekend (datum en handtekening).
Ik wil een combi-audit

Samen met de controle voor het Certus-lastenboek kan u uw bedrijf ook laten controleren voor andere private labels zoals IKM, Belplume of Generiek Lastenboek Rund en voor de Sectorgids ‘Dierlijke en/of Plantaardige productie’. De Certus-audit gebeurt standaard in combinatie met de controle voor de Sectrogids 'Dierlijke productie'.


Onafhankelijke inspectie-instellingen voeren de controles uit, maar niet alle OCI’s kunnen voor alle bijkomende labels controleren. In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste labels die per OCI gecontroleerd kunnen worden.

Wilt u een volledige Combi-audit laten uitvoeren, dan kan u met deze tabel uitzoeken welke OCI’s u de nodige certificaten kunnen bezorgen.

In functie van uw wensen laat u best één of meerdere OCI’s een prijsofferte opmaken.

 

Sectorgids

Sectorgids

Vegaplan Standaard

Certus

Belbeef Standaard

IKM

Belplume

BCV

 

Plantaardig

Dierlijk

           

B&S Qualicert sprl

X

X

X

 

X

     

Carah asbl

X

X

X

 

X

     

Certalent vzw

X

X

X

X

X

 

X

 

CKCert vzw

X

X

X

X

X

X

X

 

Comité du lait asbl

X

X

X

 

X

X

   

TÜV NORD Integra

X

X

X

         

AIB Vinçotte int. sa

X

X

X

 

X

 

X

 

Promag sprl

X

X

X

 

X

     

Quality Partner sa

X

X

X

X

X

X

X

 

SGS Belgium

X

X

X

X

X

X

X

X