NL FR
Nieuws
Administratieve overtredingen

NIEUWE MAATREGEL!Beste producent


Om te voldoen aan alle normen van het nieuwe Certus-lastenboek 2010 dient u heel wat administratieve zaken bij te houden. Het verzamelen en bijhouden van deze documenten is uiteraard geen aangename taak en wordt daarom al eens gemakkelijk vooruitgeschoven of vergeten.


Bij de verwerking van de controles merkt de certificatiecommissie dat heel wat administratieve normen vaak niet in orde zijn. Wanneer u een controle heeft gekregen en er worden administratieve overtredingen vastgesteld, dan krijgt u een maand de tijd om alle documenten na te zenden. De uiterste nazenddatum staat vermeld op het samenvattend auditrapport (SAR) dat u ontvangt nadat de audit op het bedrijf is uitgevoerd. Wanneer u de documenten echter niet tijdig nazendt, dient de inspectie-instelling nogmaals langs te komen hetgeen voor u extra tijd vraagt en voor Belpork een extra financiële kost met zich meebrengt.


Om de hercontroles zoveel mogelijk te vermijden, vragen we u dan ook vriendelijk maar met aandrang om de ontbrekende documenten door te sturen vóór de uiterste nazenddatum vermeld op het SAR. Dit kan per fax, per mail of per post (zie bovenstaande contactgegevens).


Indien er enkel administratieve overtredingen worden vastgesteld waarvan de documenten niet worden nagezonden vóór de uiterste nazenddatum, zal een factuur van 100 euro (excl. BTW) uitgeschreven worden teneinde de hercontrole te vergoeden. Deze sanctiemaatregel treed in voege vanaf 1 mei 2012.


met vriendelijke groeten,Het Certus-certificatieteam